Onze aanpak

Als Montessorischool is ons uitgangspunt dat we leerlingen begeleiden tot zelfstandigheid. Het leidende idee is ‘leer mij het zelf doen’.

Het gaat er in het Montessorionderwijs om dat leerlingen steeds meer verantwoordelijkheid leren dragen voor hun eigen leerproces en gedrag. We werken aan hun complete ontwikkeling. Het gaat ons erom dat leerlingen en docenten een hechte, veilige leergemeenschap vormen. Met oog voor de ander en respect voor elkaar. We dagen leerlingen uit om het beste uit zichzelf te halen, om verantwoordelijkheid te dragen voor zichzelf en de groep, om keuzes te maken en elkaar te helpen.

 

Zes  Montessorikarakteristieken spelen hierbij een belangrijke rol.

  • Leren doe je samen
  • Leren door denken, ervaren en doen
  • Leren van feedback en van je fouten
  • Leren door keuzes binnen kaders
  • Leren door verbinding tussen de vaklessen en de buitenwereld te leggen
  • Leren door de grote lijnen binnen en tussen de vakken te ontdekken

Leerproces

Om dit in de praktijk te bereiken, laten we leerlingen zelf ontdekken welk leergedrag bij hen past. En hoe ze ervoor kunnen zorgen dat samenwerken goed loopt. We bieden de leerlingen structuur en aandacht. We helpen ze om hun eigen stijl van leren te ontdekken. Ze krijgen de ruimte om zich binnen kaders te ontwikkelen. Vrijheid in gebondenheid: dat is de basis van het Montessorionderwijs.

Digitaal onderwijs

We bieden leerlingen lesmateriaal aan waarmee ze zelfstandig kunnen werken. Digitaal onderwijs speelt hierbij een belangrijke rol. Leerlingen werken in een speciale digitale leeromgeving en krijgen een laptop of tablet in bruikleen. Docenten en coaches stimuleren en begeleiden de leerlingen, zodat ze goed uit de voeten kunnen met deze werkwijze. Zo zorgen we ervoor dat leerlingen zich thuis voelen bij ons op school en ontstaat er een sfeer van gelijkwaardigheid en respect. Deze aanpak gebruiken we vanaf de eerste tot en met de examenklas.